ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 20. § (1) bekezdése, valamint az európai általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében a Prompt Collector X4. Bt. (továbbiakban Képző) tájékoztatja az érintettet a tanulmányi rendszerben történő adatkezelésről.

Mire használjuk az Ön adatait?

A 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 21. §-nak megfelelően a Képző rendeltetésszerű működésének, a jelentkezők és a tanfolyami résztvevők jogainak gyakorlásának és kötelezettségeinek teljesítésének, a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetésének, a jogszabályokban és a Képző egyedi szabályzatában biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapításának, elbírálásának és igazolásának biztosítására.

Mely adatait fogjuk kezelni?

Lásd 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 21. §-át.

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait?

a. Mert Ön ehhez hozzájárult
b. Mert az Ön által kötött szerződés teljesítéséhez ez elengedhetetlenül szükséges
c. Mert a Képző jogos érdeke így kívánja
d. Mert jogszabály kötelezi a Képzőt az Ön adatainak a kezelésére (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 21. §.)

Ki lesz az Ön adatainak kezelésére/feldolgozására feljogosítva?

Adatkezelő és adatfeldogozó: 

Prompt Collector X4. Bt.
8900. Zalaegerszeg Berzsenyi Dániel út 17
Képviselő: Véghné B Tünde

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel.: +36703864281

Cégjegyzékszám: 20-06-039035

Adószám: 22362878-1-20

Felnőttképzési engedélyszám: E/2020/000058

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/000292

 

Meddig kezeljük az Ön adatait? 

A tanfolyami résztvevői jogviszony megszűnésére vonatkozó bejelentéstől számított öt év, alkalmazotti adatok esetében a foglalkoztatás megszűnésétől számított öt év.

Az Önt megillető jogosultságok:
1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog - Ön bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről;
2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga - Ön bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz;
3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog - ha pontatlanul kezeljük az adatait, kérjük, jelezze, és azt javítjuk, töröljük stb.
4. tájékoztatás címzettek személyéről - kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni arról is, ha továbbítottuk valakinek az Ön adatait; 
5. adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén) – amennyiben szüksége van rá, átadjuk az Ön részére személyes adatait;
6. tiltakozáshoz való jog - Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen; 
7. automatizált döntéshozatal esetén - az a jog, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel;
8. a jogorvoslathoz való jog - jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van?

Adatkezelőhöz:

Prompt Collector X4. Bt.
8900. Zalaegerszeg Berzsenyi Dániel út 17
Képviselő: Véghné B Tünde

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel.: +36703864281A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36-1-391-1400

Bírósághoz 
Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

MELLÉKLET

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes ismertetése 

Az adatkezeléssel érintett (a továbbiakban érintett) adatkezeléssel összefüggő jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert az adatkezelő személyes adatokat kezel. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami alapján az érintett azonosítható. Így személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem akár a fizikai, mentális stb. azonosságára jellemző ismeret is.

Személyes adat: GDPR 4. cikk, 1. pont: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

A GDPR III. fejezetében (érintettek jogai) meghatározott rendelkezések és feltételek szerint az érintettet megilleti:
1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog,
2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga,
3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog,
4. tájékoztatás címzettek személyéről, 
5. adathordozhatósághoz való jog: csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén;
6. tiltakozáshoz való jog: a jogos érdeken alapuló vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat ellátása során történő adatkezelés esetében,
7.automatizált döntéshozatal esetén az érintettet az a jog, hogy ne terjedjen ki rá a döntés hatálya;
8. a jogorvoslathoz való jog: az érintett a jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

Az alábbiakban az érintettet illető egyes jogok kifejtése olvasható.

 1. Átlátható tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12-14. cikk)
  Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi tisztviselőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az adatok forrására, és az érintetti jogokra, jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. 
  Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolja a személyazonosságát.
 2. Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)
  Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, beleértve az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát.
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  a) az adatkezelés céljai;
  b) az érintett személyes adatok kategóriái;
  c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 3. Az érintett adatainak helyesbítése, törlése és az adatkezelés korlátozása (GDPR 16. cikk)
  3.1. A helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  3.2. A törléshez való jog - „ az elfeledtetéshez való jog” (GDPR 17. cikk)
  A személyes adatot törölni kell, ha
  1. az adatkezelés célja megszűnt;
  2. az érintett visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  3. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
  4. az adatkezelés jogellenes;
  5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  6. az adatok törlésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában került sor.
  3.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
  Az adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha
  1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
  2. az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését;
  3. adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  4. az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű/az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges és az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

  Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 4. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség (GDPR 19. cikk)
  Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
 5. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) 
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon működik.
  Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
  E jog gyakorlása nem sértheti az elfeledtetéshez való jogot.
 6. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) 
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, vagy ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az említett jogalapokon alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 7. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog (GDPR 22. cikk)
  Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
  Ez a rendelkezés nem alkalmazandó a következő esetekben:
  a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
  b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
  c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
  Az adatkezelő köteles biztosítani az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
 8. Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek

  8.1. Adatvédelmi tisztviselő (Infotv. 24. § (2) bekezdése, GDPR 39. cikk)
  Az adatvédelmi tisztviselő ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is; (GDPR 39. cikk)

Adatvédelmi felelős:
Prompt Collector X4. Bt.
8900. Zalaegerszeg Berzsenyi Dániel út 17
Képviselő: Véghné B Tünde

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel.: +36703864281

8.2. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálat (Infotv. 52-58. §), GDPR 57. Cikk, 77. cikk
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) bejelentéssel bárki (tehát nem csak az érintett) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. 
Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. §-a tartalmazza.
A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli. Az eljárás lefolytatására vonatkozó részletes szabályokat az Infotv. 54-58. §-ai tartalmazzák.
Döntést főszabály szerint a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül hoz.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36-1-391-1400

8.3.Bírósági jogérvényesítés (Infotv. 22. §, GDPR 79. cikk)
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait (lásd.: fent). 
A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.
Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. 
Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől: 
- ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni;
-ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével megsérti az érintett személyiségi jogát (pl. személyes adat illetéktelen személlyel való közlése vagy nyilvánosságra hozatala), az érintett sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől.

 1. A képző intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok

  I/A. Az alkalmazottak adatai
  a) családi és utónév, nem, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve, állampolgárság, azonosító szám;
  b) lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím;
  c) munkaviszonyra, megbízási jogviszonyra vonatkozó adatok:
  ca) a munkáltató - több esetén valamennyi munkáltató - megnevezése, megjelölve, hogy mely munkáltatóval létesített foglalkoztatásra irányuló további jogviszonyt,
  cb) végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, idegennyelvtudás, tudományos fokozat,
  cc) munkában töltött idő, besorolással kapcsolatos adatok,
  cd) kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
  ce) munkakör, vezetői megbízás, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,
  cf) munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja,
  cg) szabadság, kiadott szabadság,
  ch) az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
  ci) az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
  cj) az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei,
  ck) kutatói tevékenység, tudományos munka, művészeti alkotói tevékenység, azok eredményei, a doktori képzésben és doktori fokozatszerzési eljárásban oktatói, kutatói minőségben történő részvételre vonatkozó adatok,
  cl) az intézmény működési feltételei meglétének vizsgálata során adott nyilatkozat,
  cm) a képző intézmény mint megbízó által megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatás esetén a törvényi feltételek igazolására vonatkozó adatok;
  d) az oktatói munka hallgatói véleményezésének eredményei;
  e) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok.

  I/B. A tanfolyami résztvevők adatai
  a) a képzésben résztvevő
  aa) nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét, nemét, állampolgárságát, lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, telefonszámát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát,
  ab) szülője, törvényes képviselője nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, telefonszámát az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti képzésben résztvevő esetén,
  b) a képzési jogviszonnyal összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő
  ba) iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel,
  bb) képzésbe történő felvételével,
  bc) tanulmányainak értékelésével és minősítésével,
  bd) a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak
  c) a képzésben részt vevő társadalombiztosítási azonosító jelét.

COOKIE SZABÁLYZAT

Web-oldalunk cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett Web-lapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni.

Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné, hogy az üzemeltető cookie-kat alkalmazzon, úgy inaktíválja azok fogadását a Web-böngészőjében. További információkat talál erről saját böngészőjének súgójában.

Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok 30 napig az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a Web-oldalunk korlátozott működését vonhatja maga után.

Az oldalunk által kibocsájtott Cookie-k listája:

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel
 • Crazy Egg
 • Legrand cookie
 • Addthis
 • Smarlook

Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során 3. féltől származó cookie-k (sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk támogatását segítik elő.

 • Google Analytics: weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szerverek segítik (google.com/analytics).
 • ún. Facebook cookie: a Facebook szolgáltatásaiban marketing tevékenységünk mérését teszi lehetővé. (facebook.com)
 • Addthis: a weboldal tartalmának megosztását, lájkolását teszi lehetővé valamint a megosztások statisztikai analitikáját biztosítja (adthis.com)
 • Elitnails: az Elitnails cookie segítségével weboldalunk látogatottsági és egyéb webanalitikai adataink belső mérését segítik

Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja – pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találja. A Legrand Zrt. nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső weboldalak tartalmáért.

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztethesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni. Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k (sütik) működésének korlátozásával a weblap bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak.